• วัตถุประสงค์การจัดการประกวด

  1. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่การ
      ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ต่างๆที่จะได้รับมอบหมาย

      ในอนาคต

  2. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติตามที่มอบหมาย
  3. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อโอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิง ในสาขาอาชีพต่างๆ

 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

   1. มีสัญชาติไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 
  2. เพศหญิงโดยกำเนิด 
  3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร 
  4. มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2532 –2542)
  5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 
  6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา  
  หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่าง
  การประกวด Miss Grand Thailand 2017 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ  
  ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
  7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ
  ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างใน
  ลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017
  8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
  9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ
  ความงาม 
  10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย 
  หรือภาษาต่างๆได้ดี 
  11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน 
  ที่ดีในสังคม 
  12. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
  13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด 
  Miss Grand Thailand 2017 หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อ

  การดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ
  หากได้รับตำแหน่ง

   

  หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ 
  ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ
  ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
   

 • กำหนดการออกอากาศ

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตั้งแต่ เวลา 22.30 น

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ

INSTRAGRAM PIC

#MISSGRANDTHAILAND
ดูทั้งหมด