• วัตถุประสงค์การจัดการประกวด

  1. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต

  2. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติตามที่มอบหมาย

  3. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อโอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิง ในสาขาอาชีพต่างๆ

 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  1. 1. มีสัญชาติไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 
  2. 2. เพศหญิงโดยกำเนิด 
  3. 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร 
  4. 4. มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2532 –2542)
  5. 5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 
  6. 6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand 2017 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
  7. 7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017
  8. 8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
  9. 9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 
  10. 10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆ ได้ดี 
  11. 11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม 
  12. 12. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
  13. 13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด Miss Grand Thailand 2017 หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆหากได้รับตำแหน่ง

   

  หมายเหตุ : ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ 
  ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ
  ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
   

 • กำหนดการออกอากาศ

    Miss Grand Thailand 2017

  ​รอบตัดสิน วันที่ 8 กรกฎาคม 60   ณ  Hall 100 BITEC บางนา เวลา  20.30  - 00.30  น.

  ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เวลา 22.30 เป็นต้นไป 

   

    

 • กำหนดการกิจกรรมการประกวด

  Miss Grand Thailand 2017

  กำหนดการประกวดและกิจกรรม

   

  1. 19 มิถุนายน 60              ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด ฯ 77 จังหวัด
  2.  
  3. 20 มิถุนายน 60              งานเปิดตัวผู้เข้าประกวดฯ และ แถลงข่าว 
  4.                                     (Welcome Ceremony Press Conference 2017)  
  5.                                     ณ ห้อง Ballroom โรงแรมโนโวเทล  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  6.                                     เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 
  7.  
  8. 24 มิ.ย.  - 3 ก.ค. 60      กิจกรรมเก็บตัวต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่
  9.  
  10. 28 มิถุนายน  60            การประกวดขวัญใจเชียงใหม่ ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
  11.  
  12. 3 - 8 กรกฎาคม 60        ฝึกซ้อม และ การประกวด รอบตัดสิน
  13.  
  14. 5 กรกฎาคม 60             การประกวดรอบ ชุดประจำชาติ 77 จังหวัด 
  15.                                    ณ Hall 100 BITEC บางนา เวลา 19.00 - 21.00 น.
  16.  
  17. 6 กรกฎาคม 60             การประกวดรอบ Preliminary Show 
  18.                                    ณ Hall 100 BITEC  บางนา เวลา  19.00 - 21.00 น.
  19.  
  20. 8 กรกฎาคม 60             การประกวดรอบตัดสิน 
  21.                                    ณ Hall 100 BITEC  บางนา เวลา  20.30  - 00.30  น.

   

  หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จะเรียนแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง 

   

    

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ