MISS GRAND THAILAND 2023

ABOUT MGT

About MGT

    หากเราจะพูดถึงศูนย์รวมของความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนาน และความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ คงเป็นอื่นไกลไปไม่ได้นอกจาก เวทีการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ซึ่งเป็น Beauty Pageant Platform ที่ยกระดับสู่ World Class ฉีกกรอบเดิมๆ ของเวทีการประกวดนางงาม และเราได้ตั้งสโลแกน เพื่อเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของเวที นั่นก็คือ “นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์” ทำให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา และเทคนิคต่างๆ อย่างล้ำหน้าสู่โลกอนาคต เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผสานเม็ดเงินลงทุน สร้างสรรค์ผลงานที่ดีและโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพอย่างสูงสุด และขยายตัวออกไปทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศ จนได้รับความนิยมล้นหลามอย่างรวดเร็วและเกิดเป็น Viral เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมากขึ้นตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
 เรา..คือ Unique Beauty Pageant Platform
เรา..ได้สร้าง Soft Power อันทรงพลังที่สุดในประเทศ
และเรา..คืออุตสาหกรรมนางงามไทยที่โดดเด่นเป็นหนึ่งเดียว
“WE ARE GRAND THE ONE AND ONLY”

          และจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ด้านงานบันเทิง ของทีมผู้บริหารกว่า 20 ปี ได้ต่อยอดความสำเร็จของ “นางงาม” สู่การสร้างประสบการณ์ผ่านความบันเทิงและการพาณิชย์ สร้างประสบการณ์จากศิลปิน พัฒนาต่อยอดจากผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ บนเวทีการประกวด Miss Grand Thailand เข้าสู่งานด้านวงการบันเทิงหลากหลายแขนงอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การแสดง, ละคร, ซีรีส์, งานโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, งาน Event และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ “นางงาม” จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand ได้โอกาสในการพัฒนาความสามารถและต่อยอดความสำเร็จ อีกทั้งยังสามารถส่งมอบประสบการณ์ GRAND Experiences ให้กับผู้คนได้อย่างมากมาย

Miss Grand Thailand is Looking for 3 B’s: Body, Beauty and Brain.

Miss Grand Thailand Beauty Pageant Platform กลายเป็น Platform สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ของประเทศ ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีพื้นที่ในการแสดงตัวตน ความสามารถ และ ทัศนคติของตนเองได้อย่างอิสระ และเรามองหาผู้หญิงที่มีองค์ประกอบเพียบพร้อม ทั้งสวย เก่งมีความสามารถ ฉลาดคิดฉลาดทำ ในแบบฉบับของตนเอง ให้สมกับองค์ประกอบทั้ง 3B นั่นคือ Body, Beauty and Brain เมื่อผู้หญิงที่พร้อมใช้ สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้ดีและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คุณจะกลายเป็นสาวงามทรงพลังที่สามารถเป็น Icon ให้กับผู้หญิงไทยและทั่วโลกได้อีกด้วย

PLATFORM OF OPPORTUNITY

Platform ของเรา เปิดบ้านต้อนรับและให้โอกาสผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกัน Platform ที่เป็นศูนย์กลางในการแสดงออกทางศักยภาพและความสามารถให้กับนางงามผู้เข้าประกวด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการให้โอกาสและเปิดพื้นที่ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดในทุกภาคส่วน ด้วยระบบและรูปแบบของการจัดการประกวดในระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อตามหาสาวงามเพียงหนึ่งเดียว ที่จะดำรงตำแหน่ง Miss Grand Thailand เป็นตัวแทนชาวไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ Miss Grand International อีกทั้ง Platform ของเรายังส่งผลให้เกิดการจ้างงาน เกิดความตื่นตัวของ Organizer ผู้จัดงาน ในการจัด Event และต่อยอด Business ภายในจังหวัดของตัวเอง ตลอดระยะเวลาการประกวดหนึ่งปี รวมไปถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม Designer ที่ได้ใช้ Platform ของเราในการแสดงศัยภาพและผลงาน และยังสามารถต่อยอดการจ้างงานและมอบโอกาสการทำงานให้กับทีมงานอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกวด เราจึงเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่บรรลุพันธกิจในการยกระดับอุตสาหกรรมนางงามไทยสู่ระดับสากล


ริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแบ่งเป็น 7 หมวดดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการ การกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน เรามีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ภาษา, สีผิว, เพศ, อายุ, การศึกษา, สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม
   
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต

 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า อีกทั้งยังยึดมั่นการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เราได้มุ่งเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง สร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน เรามีนโยบายให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในชุมชนต่างๆ เข้าดำเนินธุรกิจตามควรแต่กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. You can manage your privacy preferences by clicking Customize Privacy Preferences. Read More about PRIVACY POLICY.

Privacy Preferences

You can choose to enable or disable these cookies but necessary cookies are required to enable.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save